Jak zostać naszym klientem

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani dostawą ciepła na terenie miasta Kwidzyn w sposób niezawodny i bezpieczny, a przy tym po konkurencyjnych cenach  PEC Kwidzyn może ją zapewnić. PEC Kwidzyn zapewnia komfortowe użytkowanie ciepła i indywidualne decydowanie jak  długo trwa sezon grzewczy (jeżeli tylko istnieją odpowiednie uwarunkowania techniczne). Okres dostawy ciepła może być dowolnie skracany bądź wydłużany. 
 
Do miejskiej sieci ciepłowniczej może zostać przyłączony każdy obiekt (cały obiekt, nie pojedyncze lokale), który posiada wybudowaną wewnętrzną instalację odbiorczą oraz znajduje się na terenie na którym istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia.
 
Jak zostać naszym klientem – krok po kroku:
 • Krok 1 - aby zostać klientem PEC Kwidzyn i przyłączyć obiekt do m.s.c. trzeba posiadać tytuł prawny do nieruchomości. Pragniemy Państwa przy tej okazji poinformować, iż tytuł prawny, o którym mowa powyżej, stanowią prawa rzeczowe, takie jak np. własność,  użytkowanie wieczyste, a ponadto prawa wynikające z umów cywilnoprawnych np.: zarządu wspólnoty bądź spółdzielni.
 • Krok 2 - sprawdź czy możesz przyłączyć obiekt do m.s.c. lub złóż zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do m.s.c.
 • Krok 3 - złóż wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wraz z wymaganymi załącznikami. Druk wniosku dostępny jest również w siedzibie PEC Kwidzyn przy ulicy Słonecznej 1.
 • Krok 4 - po sprawdzeniu przez PEC Kwidzyn kompletności wniosku, określana jest możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Służby techniczne określają czy istnieją techniczne warunki przyłączenia. W przypadku gdy warunki istnieją, sporządzana jest analiza ekonomiczna dla planowanego przyłączenia. Jeżeli istnieją zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, to opracowywane są  warunki przyłączenia i przekazuje się je Klientowi wraz z projektem Umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku o określenie warunków przyłączenia. 
  Ze względu na konieczność uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i decyzji związanych z budową przyłącza, należy pamiętać, by procedurę przyłączeniową rozpocząć ze znacznym wyprzedzeniem. Umowę o przyłączenie do sieci ciepłowniczej podpisać min. 9 miesięcy przed planowanym terminem przyłączenia. 
 • Krok 5 - po podpisaniu umowy przez dwie Strony i wystawieniu przez PEC Kwidzyn faktury Klient wpłaca opłatę za przyłączenie określoną w Umowie o przyłączenie. Opłata za przyłączenie do  sieci ciepłowniczej  naliczona jest zgodnie ze stawkami opłat zawartymi w Taryfie dla ciepła PEC Sp. z o.o. 
 • Krok 6 - zgodnie z umową o przyłączenie do obowiązków PEC Kwidzyn należy budowa przyłącza cieplnego oraz montaż układu pomiarowego, natomiast do obowiązków przyszłego odbiorcy ciepła - zakup i montaż węzła cieplnego.
  Przyszły odbiorca ciepła zakupuje węzeł cieplny zgodny z wydanymi przez PEC Kwidzyn warunkami przyłączenia oraz Wymaganiami dotyczącymi projektowania i wykonawstwa węzłów cieplnych.
  W sytuacjach ekonomicznie uzasadnionych (dla całkowitej mocy zamówionej powyżej 60kW) PEC Kwidzyn po podpisaniu stosownej umowy o  dzieło  w sprawie budowy węzła cieplnego  może sfinansować węzeł cieplny. 
 • Krok 8 - po zakończeniu prac inwestycyjnych , rozpoczęcie dostawy ciepła może nastąpić po podpisaniu przez klienta umowy sprzedaży ciepła. Od tego momentu Odbiorca może korzystać z ciepła dostarczanego przez PEC Kwidzyn. Rozliczenia prowadzone są zgodnie z Taryfą dla ciepła PEC Kwidzyn i Taryfą dla ciepła International Paper Kwidzyn

 Informacja dodatkowa

Zgodnie z Art. 7b ustawy Prawo Energetyczne, podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna instalacji i urządzeń do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kW, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w instalacji odnawialnego źródła energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez:
1) wyposażenie obiektu w indywidualną instalację odnawialnego źródła ciepła, źródło ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych albo
2) przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej
– chyba że przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ciepła odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnej instalacji odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu. 
 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "PEC" Kwidzyn niniejszym informuje,  że International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. wydało w dniu 18.02.2016r. oświadczenie potwierdzające spełnienie przez ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn warunku określonego w Art. 7b ustawy Prawo Energetyczne tj. ciepło dostarczane do sieci ciepłowniczej PEC Kwidzyn w nie mniej niż 75% w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło użytkowe w kogeneracji i ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych.
Oświadczenie 

 
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych wyjaśnień -  chętnie pomożemy!
prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Z NAMI CIEPLEJ!

 
Pragniemy poinformować, że zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Kwidzynie właściciel lokalu lub obiektu może ubiegać się o dotację celową na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacja wynosi 3000 zł.
 
Pogoda Kwidzyn z serwisu
Telefon alarmowy
993
Zadzwoń, aby zgłosić awarię
Nasza centrala
(55) 279-38-47
Dane teleadresowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
PEC Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 1, 82-500 Kwidzyn
tel. centrala: (55) 279-38-47
telefon alarmowy: 993
Adres e-mail: pec@peckwidzyn.pl
Ciekawostki
 • Czy wiesz, że sieć ciepłownicza eksploatowana przez PEC Kwidzyn ma 47 km długości.
 • Czy wiesz, że ogrzewanie obiektów za pomocą ciepła z m.s.c. jest najbezpieczniejsze.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn posiada dwie elektrownie słoneczne.
 • Czy wiesz, że PEC Kwidzyn dostarcza ciepło na terenie Kwidzyna od 1975r.
 • Czy wiesz, że można ubiegać się o dotację celową z Urzędu Miasta na przyłączenie obiektu do m.s.c.
 • Czy wiesz, że większość ciepłomierzy służących do rozliczenia zużycia ciepła jest odczytywanych radiowo.
 • Czy wiesz, że Odbiorca posiadający własny węzeł cieplny sam decyduje kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy w jego obiekcie.

PEC Kwidzyn, ul. Słoneczna 1,

82-500 Kwidzyn

tel. 55 279-38-47

e-mail pec@peckwidzyn.pl

© 2015 All Rights Reserved. PEC Kwidzyn

Projekt i wykonanie Luk-Art.pl